PROJEKT KREATYWNA PRZESTRZEŃ EDUKACJI

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI EDUKACJI POCZĄTKOWEJ

PROJEKTY


Wydatki kwalifikowane – 334 565, 00zł

Kwota dofinansowania – 301 108, 50zł

Kwota UE – 284 380, 25zł


Projekt Kreatywna Przestrzeń Edukacji realizowany będzie w okresie 01.02.2021 r.- 31.07.2022 r.


Celem głównym projektu jest poprawienie jakości kształcenia wśród 90 uczniów i 11 n-li w Niepublicznej Szkole Podstawowej Muzycznej I stopnia „Elementarz” w Katowicach, poprzez:

– wzrost motywacji, kreatywności

i umiejętności uczenia się poprzez udział w zajęciach Treningów Skutecznego Uczenia się (TSU);

– podniesienie kompetencji matematycznych i przyrodniczych poprzez udział w zajęciach dodatkowych tego rodzaju;

– wyposażenia szkoły w pracownię matematyczną i pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej.;

– organizację plenerów edukacyjnych i festiwali nauki;

– zminimalizowanie trudności w uczeniu się poprzez udział dzieci w grupowych oraz indywidualnych zajęciach wyrównawczych;

– zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w 40 h szkoleń, w tym poznanie nowej, skutecznej metody nauczania BLP.


Planowane efekty po zrealizowaniu projektu:


I. Wprowadzenie systemowych, trwałych zmian poprawiających jakość kształcenia. Spośród wielu koncepcji pozwalających na kompleksowe wyeliminowanie nakreślonych problemów, nauczyciele wskazali na koncepcję „Building Learning Power – BLP” opracowaną przez prof. Guy Claxtona (Uniwersytet w Winchester), światowej klasy naukowca w dziedzinie edukacji i badań nad umysłem (www.buildinglearningpower.co.uk). Jej założenia wskazują, które dyspozycje w uczeniu się należy kształcić, by rozwijać kompetencje kluczowe i przygotować uczniów do dobrego funkcjonowania teraz i w przyszłości. BLP z wielkim powodzeniem wdrażane jest w m.in. Anglii, Nowej Zelandii, Singapurze, USA, Hiszpanii, Irlandii. Ta nowatorska koncepcja w Polsce jest praktycznie nieznana.

II. Możliwość organizacji zajęć nie tylko na terenie szkoły, ale również w miejscach, które pozwolą dzieciom na doświadczenia, eksperymenty z użyciem profesjonalnego sprzętu.

III. Wzmocnienie działań na rzecz dzieci, wymagających zajęć wyrównawczych zwłaszcza w zakresie przedmiotów mat. – przyr. lub zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. W szczególności koordynacji wzrokowo – słuchowej, rozumowania i myślenia arytmetycznego.

IV. Uruchomienie pracowni matematycznej i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych.


SZKOLENIA NAUCZYCIELI:

PREZENTACJA Rozwijanie potencjału uczenia się – szkolenie

PREZENTACJA Zasada równości kobiet i mężczyzn-KPE

PORADNIK. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektachZAJĘCIA DLA DZIECI:


OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „KREATYWNA PRZESTRZEŃ EDUKACJI”


W związku z przewidywanym przystąpieniem do realizacji projektu „Kreatywna Przestrzeń Edukacji”[WND-RPSL.11.01.04-24-027A/20-003] w 11 osi priorytetowej „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”,Spółka Muzyczny Elementarz ogłasza nabór dla uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w projekcie.


Przewidywany termin realizacji projektu: 2021-02-01 – 2022-07-31


WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE I ZASADY REKRUTACJI


1. W Treningach Skutecznego Uczenia oraz grupowych zajęciach matematyczno – informatycznych i przyrodniczych może uczestniczyć każdy uczeń/uczennica wyrażający chęć udziału, spełniając tymsamym zasadę równości szans.


2. W zajęciach wyrównawczych uczestniczyć może uczeń/uczennica szkoły, który/-ra:

a) posiada orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

b) osiągał/-ła niskie wyniki w nauce potwierdzone w opinii o gotowości szkolnej lub w ocenie opisowejw przypadku uczniów klas I-III;

c) w roku szkolnym poprzedzającym moment zgłoszenia do Projektu osiągał/-ła niskie wyniki w nauce przedmiotów matematyczno- przyrodniczych;

d) zostanie wskazana przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę jako osoba wymagającadodatkowego wsparcia ze względu na potrzeby i możliwości rozwojowe i edukacyjne.


3. Rekrutacja dzieci na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne przyjmie następujące kryteria wyboru:

1) Dzieci z orzeczeniami Poradni Ped.–Psych – waga pkt – 3

2) Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – waga pkt – 2

3) Dzieci o najniższych wynikach nauczania – waga pkt – 1

4) Dzieci z niepełnych rodzin – waga pkt – 1.


4. Rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć:

a) pierwszeństwo będą mieli nauczyciele uczący w placówkach, z którymi na stałe współpracuje Muzyczny Elementarz Sp. z o. o. – jako organ prowadzący bądź partner Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej

b) w przypadku braku nauczycieli, na tablicach informacyjnych szkół oraz stronie www umieszczone zostaną zapytania ofertowe;

c) wybór nauczycieli nastąpi biorąc pod uwagę– kwalifikacje– zaproponowana cena usługi


Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie mogą aplikować w okresie od 1 grudnia 2020 r.do 15 grudnia 2020 r.

W tym celu prosimy o zgłoszenie się do biura projektu w Katowicach przy ul. Studenckiej 18, w celu pobrania deklaracji uczestnictwa oraz złożenie jej w biurze w terminie do 15.12.2020 r.
STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI EDUKACJI POCZĄTKOWEJ

UL. STUDENCKA 18

40-743 KATOWICE

STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT